EU-valet 2024

Aktuellt

2024-04-12 NYHET

Källor om EU

Innehåll:
Tv endast media

Europeiska unionen. Startsida på svenska

Euroactive. Mediagruppen Mediahuis har köpt Euractiv. Mediahuis är utgivare av nyheteri Belgium, Nederländerna, Ireland, Luxembourg and Tyskland. [1]

Euronews. Ägs av Orban, Ungern. [2]

Europaportalen. Ägs av föreningen Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden. [3]

Politico, EU. Äga av Axel Springer. [4]

2024-04-10 NYHET

Parlamentets beslut om migrationen

Innehåll: Migrationskriser | Källor |

Europaparlamentet godkänner slutgiltigt EU:s nya migrations- och asylpakt

  • Snabbare granskning av asylansökningar, bland annat vid EU:s gränser, och fler faktiska återvändanden
  • Bättre identifiering vid ankomst samt obligatorisk säkerhets-, utsatthets-, och hälsokontroll för personer som reser in i EU på irreguljärt sätt
  • EU-länderna får välja mellan att ta ansvar för asylsökanden, ge ekonomiskt bidrag eller tillhandahålla operativt stöd
  • Bättre respons i krissituationer och ett nytt frivilligt system för vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer

Läs mer...<

2024-04-09 NYHET

Stoppas migrationsförslaget?

Innehåll: Källor |
Kommer det att misslyckas? EU:s migrationsreform står inför hårt omröstning när partiklyftorna i parlamentet fördjupas

Europeiska unionens försök att reformera sin migrations- och asylpolitik står inför en knapp omröstning i parlamentet när partiklyftorna fördjupas.

Omröstningen är planerad att äga rum på onsdag eftermiddag i en plenarsession där parlamentsledamöterna kommer att gå igenom en lista med komplexa, sammanlänkade lagstiftningar.

Alla ögon kommer att riktas mot de fem lagar som utgör den så kallade Nya pakten om migration och asyl, den omfattande översynen som syftar till att vända blad om nästan 10 år av ensam-reaktioner och istället upprätta gemensamma och förutsägbara regler för att sköta mottagandet och omplaceringen av asylsökande.

Läs mer...<

2024-04-09 NYHET

Franska högern leder stort inför EU-valet

Innehåll:
Franska högernationalisterna stöds av 30 %, Macrons liberaler har 17% och socialisterna 12%

I Frankrike stärker högernationalisterna sin redan rejäla ledning inför EU-valet i juni, visar en ny opinionsundersökning från institutet Elabe, rapporterar Ekot. Jordan Bardellas parti Nationell Samling har enligt undersökningen nu 30 procent av väljarstödet medan president Emmanuel Macrons lista bara har 16,5 procent. Det stora överraskningen i mätningen är att socialistpartiet ökar med över tre procentenheter och ligger på 12 procent.

2024-03-21

EU-nämnden

Det är regeringen som företräder Sverige inom EU. Men regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur den ska ställa sig i olika EU-frågor. Därför samråder regeringen med riksdagens EU-nämnd inför möten i EU:s ministerråd och Europeiska rådet.

EU-nämnden

Publ 2024-03-21

Vilken linje ska regeringen driva i EU? I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern inför möte i Europeiska rådet och övriga ministrar inför möten och beslut i ministerrådet. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som till exempel energi, handel, jordbrukspolitik och utrikespolitik.

Ledamöter från alla partier

Publ 2024-03-21

EU-nämnden är sammansatt som utskotten, med 17 ledamöter från alla riksdagspartierna. Efter ett riksdagsval bestämmer riksdagen, efter förslag från partierna, vilka ledamöter som ska sitta i EU-nämnden. Sedan valet 2018 består nämnden av fem socialdemokrater, fyra moderater, tre sverigedemokrater, en centerpartist, en vänsterpartist, en kristdemokrat, en liberal och en miljöpartist.

Läs mer...<

2024-03-19

Demokratisera EU

"Vi köper - om än motvilligt - att EU i dess nuvarande form, på kort och medellång sikt, är den europeiska samarbetsform som är realistisk.", säger Jimmie Åkesson.

Så är det. Det finns inget som talar för att Sverige lämnar EU. Däremot finns det starka skäl för att värdera vad medlemskapet gett oss och vad vi bör göra för att resultatet ska bli bättre.

EUs ursprungliga uppgift att underlätta handel och resande är fortsatt viktiga. Men den viktiga förutsättningen om subsidiaritet har helt gott förlorad. Idag avgöras nästan allt inom EU.
Läs mer...<

2024-02-18

EU-skeptiska partier går kraftig framåt i EU-valet

Innehåll:
Vänsterns EU-älskande partigrupper förlorar 66 platser. De EU-kritiska till höger vinner 69 platser. Däremellan står konservativa EPP som avgör viktiga frågor genom att luta sig åt vänster eller höger.

Prognos EU-valet 2024 sammanställd av Politico dag för dag de senaste opinionsundersökningar.

Nedan anges förändring i antalet platser per partigrupp i EU-parlametnet sedan juli 2019 fram till i dag enligt opinionsundersökningar. Svenska partiers deltagande i partigrupper anges inom parantes

EPP (m, kd) 176 till 172
S&D (s) 148 till 140
RE (l, c)107 till 84
ID (-) 84 till 87
EFA/Green (mp) 64 till 44
ECR (sd) 63 till 77
NI (-) 25 till 44
Left (v) 48 till 33
Nya partier (-) 5 till 39

Vad betyder det för parlamentet

EU-älskarna S&D, RE, Green och Left har nu ca 367 platser, men tappar hela 66 och behåller 301 platser

EPP gillar EU, men inte lika mycket. Partigruppen tappar 4 platser, från 176 till 172. Hittills har partigruppen fått forma en majoritet med eu-älskarna eller inte få något inflytande. Nu får EPP ett alternativ. och kan välja att luta sig åt vänster eller till höger.

De mer eller mindre EU-kritiska partigrupperna går framåt starkt. Nu har de 178 platser, men får 247. Det är en ökning med 69 platser. Av denna ökningen svarar nya partier för hela 39 platser, Det är dock troligt att denna grupp förenar sig med kritiska partigrupper för att få något inflytande.

EU-parlamentet får en mer skeptisk agenda, speciellt vad gäller klimat.

2024-02-15

Högervåg i EU

Innehåll:

Experterna som förutspådde att efter Brexit kommer inget land tala om att lämna Europeiska unionen. Precis motsatsen har hänt. Ökad diskussion i en flera olika länder om att lämna EU inklusive i Tyskland. De prata om det i Frankrike, Sverige och Polen.

En analys från Europeiska rådet för utrikesrelationer skriver om en skarp högersväng med populistiska radikala högerpartier som får röster och mandat i hela EU och partier till vänster och gröna partier som tappar röster.

De förutspår att anti-eu-partierna sannolikt kommer toppa opinionsmätningarna i nio länder Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Ungern, Italien, Nederländerna. Polen och Slovakien.

Läs mer...<

2024-02-06

KD byter EU-kandidat

Innehåll:

Sara Skyttedal har gjort en utmärkt insats i EU-parlamentet. Det är tråkigt att hon lämnar uppdraget när parlamentet avgår.

Hon ersätts av Alice Teodorescu Måwe, välkänd hos alla politiskt intresserade. Några citat av ATW efter att hon accpeterat KDs erbjudande:

-Jag delar den samhällsanalys partiet gjort i de stora politiska sakfrågorna. Som samhället har utvecklats kan det inte bara förklaras i rent ekonomiska termer, utan även värderingars roll i samhällsbygget måste förstås. Det gör Kristdemokraterna på ett sätt som gör att jag känner mig hemma ideologiskt.

Läs mer...<

2024-02-04

Könsneutralt språk i EU

Innehåll:
EU ska använda ett könsneutralt språk. I Ukraina ska EUs representanter ersätta "ingenmansland" med exempelvis "territorium som ingen gör anspråk på”.

EU uppmanar unionens politiker att sluta använda sig av "könsbestämt språk". Ordet "ingenmansland" bör ersättas med "territorium som ingen gör anspråk på" eller liknande.

I ett 61 sidor långt dokument ges riktlinjer för ett inkluderande språk. Där anges lämpliga känsneutrala nyckeltermer, men även när EU anser att känsord i vissa fall kan användas.

Läs mer...<

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se
222