EU-valet 2024

2024-05-30

Alice Teodorescu Måwe till EU

Alice Teodorescu Måwe vill ha ett smalt men starkt EU. Budgeten får inte öka och EU ska endast svara för sådant som medlemsländer inte klarar själva. EU bör fokusera på kärnfrågor som säkerhet, frihandel och miljö. Däremot inte på social- och arbetsmarknad.
Innehåll: Kritik mot EU | Källa |

title Alice Teodorescu Måwe

Alice Teodorescu Måwe, kandidat för Kristdemokraterna i EU-valet, har en nyanserad syn på EU. Hon beskriver sig som en "varm EU-vän" men är kritisk mot vad hon anser är EU:s överdrivna överstatlighet. Hon förespråkar ett "smalt men starkt EU" och menar att unionen bör fokusera på kärnfrågor som säkerhet, frihandel och miljö, snarare än att expandera sin makt till områden som social- och arbetsmarknadspolitik

Teodorescu Måwe anser att EU inte bör agera som ett Europas förenta stater och är skeptisk till att EU:s budget ständigt ökar. Hon förespråkar subsidiaritet, vilket innebär att beslut ska fattas på den mest lokala nivån möjligt och att EU endast ska ta över där det är absolut nödvändigt.

Hon är också engagerad i specifika politiska frågor inom EU, som att främja kärnkraft som en hållbar investering och att hålla EU:s klimatmål, men hon motsätter sig överdriven reglering på områden som minimilöner och könskvotering i bolagsstyrelser.

Det är viktigt att EU fortsätter stötta Ukraina i kriget mot Ryssland eftersom konsekvenserna kommer att bli stora för hela Europa om Ryssland vinner. Hon vill också att medlemsländerna fortsätter samarbeta kring gränsöverskridande brottslighet.

ATM: Vi måste diskutera vad EU ska göra och inte göra, kring vad subsidiaritet i praktiken betyder. Jag tror att det är väldigt viktigt att man drar slutsatser av brexit och av protesterna som vi ser runt om i Europa, som ger ytterst ärliga uttryck för att det saknas en folklig förankring.

Kritik mot EU

Publ 2024-05-29

Alice Teodorescu Måwe är kritisk mot EU på flera punkter, där hennes huvudsakliga kritik rör unionens överstatlighet och maktutövning:

  • Överstatlighet och Subsidiaritet:

Teodorescu Måwe anser att EU har gått för långt i att reglera områden som borde hanteras på nationell nivå. Hon betonar vikten av subsidiaritet, vilket innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och att EU endast ska ingripa där det är absolut nödvändigt?

  • Social- och Arbetsmarknadspolitik:

Hon är kritisk mot att EU reglerar frågor som minimilöner, könskvotering i bolagsstyrelser och arbetsvillkor som elva timmars dygnsvila. Enligt Teodorescu Måwe borde dessa frågor hanteras nationellt och inte på EU-nivå?.

  • EU Budget och Utgifter:

EUs budget inte bör expanderas ytterligare. Hon menar att en större budget riskerar att leda till att pengar spenderas på områden som inte bör ligga på EU-nivå, vilket kan resultera i ineffektivitet och byråkrati?.

  • Demokratisk Förankring:

Hon framhåller att det finns en brist på folklig förankring i vissa av EU beslut och att detta kan leda till protester och missnöje bland medborgarna. Hon anser att EU måste dra lärdomar från händelser som Brexit och de olika protesterna runt om i Europa för att förstå att inte alla beslut ska fattas på EU-nivå?.

  • Miljöpolitik:

Teodorescu Måwe är skeptisk till vissa aspekter av EUs miljöpolitik, såsom förbudet mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035. Hon stödjer dock klimatmålen inom ramen för "Fit for 55" men betonar att lagar ska vara teknikneutrala och öppna för innovation?

Källa

Publ 2024-05-31

Mer att läsa


Alice Teodorescu Måwe
- KD byter EU-kandidat (2024-02-06)

Bilism
- Tyska liberaler vill minska det gröna (2024-06-04)

Etiketter:
Alice Teodorescu Måwe, Bilism,

Fotnoter

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se